NaturGYN Scarlett pozadí
Ochrana osobních údajů společnosti Miroslav Skalický - medicaHERBA

Ochrana osobních údajů

Osobní údaje, které získáváme během návštěvy našich webových stránek, uzavřením smlouvy, nebo jiným přímým a nepřímým kontaktem s Vámi zpracováváme v souladu s platnými právními předpisy, Zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb., příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a norem Evropské unie. Od 25.5.2018 i s nařízením evropského parlamentu a rady o ochraně osobních údajů (GDPR). Vaše údaje chráníme v maximální možné míře, která odpovídá stupni technického rozvoje.

Přečtěte si prosím, jak zpracováváme vaše osobní údaje.

Správce osobních údajů

Miroslav Skalický – medicaHERBA
se sídlem: Jana Palacha 1552, 530 02 Pardubice
IČ: 11078600, DIČ: CZ531024244
e-mail: medica@medicaherba.cz, mobil: +420 602 455 748, webové stránky: http://scarlett-medicaherba.cz/

Subjekt údajů

Každá fyzická osoba, která s námi vstupuje do jakéhokoliv smluvního vztahu, její zástupce, nebo osoby oprávněné jednat a/nebo kontaktní osoby. Údaje získáváme přímo od Vás. V rámci poskytovaných služeb. V případě změny Vašich osobních údajů, nás prosím informujte.

Jaké údaje zpracováváme a k jakým účelům je používáme?

Osobním údajem se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě. Jedná se o údaj, který je spojený s určitou osobou, a který může vést k identifikaci konkrétní osoby.

Zpracováváme následující kategorie údajů.
  •  Kontaktní údaje: Jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, emailová adresa.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, pro plnění některých činností, například dodávek produktů, jsou však některé Vaše údaje nezbytné.
Údaje, které nám předáte, zpracováváme na základě souhlasu nebo z důvodu našich oprávněných zájmů.
A to především pro účely poskytování našich produktů a služeb.
V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány na základě souhlasu, máte vždy právo souhlas odvolat.
V případě, že jsou Vaše údaje zpracovávány z titulu oprávněného zájmu správce, máte vždy právo vznést námitku proti zpracování.

Oprávněný zájem správce

Poskytování produktů a služeb zahrnující jejich vyúčtování a doručení
Poskytování produktů a služeb na základě uzavřeného smluvního vztahu, které zahrnuje i doplňkové služby, například konzultace a poradenství, včetně jejich vyúčtování, řízení vztahů se zákazníky a zasílání souvisejících zpráv/notifikací/potvrzení, řešení reklamací, změn smlouvy a poskytování péče zákazníkům při využívání služeb atp.
  •  Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Komunikace s námi, Speciální údaje, Cookies
  •  Údaje zpracováváme po dobu trvání smlouvy.

Plnění zákonných povinností

Povinnosti vyplývající z platných právních předpisů, které ukládají povinnosti zpracovávat osobní údaje jako součást určité dokumentace (např. daňové doklady).
  •  Kategorie zpracovávaných údajů vyplývající z příslušných právních předpisů
  •  Doba zpracování je stanovená zákonnou úpravou příslušných právních předpisů

Zpracování údajů z titulu souhlasu

Marketingové a obchodní účely (včetně zasílání obchodních sdělení a propagace)
Zpracování osobních údajů a dalších informací (např. o tom jak služby nebo produkty využíváte). Profilování nebo segmentování vedoucí k rozpoznání Vašich potřeb a preferencí a jejich využití k nabízení našich produktů a služeb. Údaje zpracováváme na základě udělení vašeho souhlasu.
  •  Identifikační údaje, Kontaktní údaje, Fakturační a platební údaje, Informace o využívaných službách/produktech, Komunikace s námi, Speciální údaje, Cookies   •  V případě udělení souhlasu, zpracováváme údaje po dobu trvání uděleného souhlasu nebo do jeho odvolání, maximálně však po dobu 3 let od ukončení příslušného smluvního vztahu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

Svá práva můžete uplatnit prostřednictvím kontaktů uvedených výše v tomto dokumentu. Pokud odvoláte svůj souhlas, zpracování ukončíme ve lhůtě, která je přiměřená a odpovídá našim technickým a administrativním možnostem.

Právo na přístup k údajům a jejich kopii
Máte právo vyžádat si přehled údajů, které o vás zpracováváme a jejich kopii.

Právo na opravu údajů
Máte právo na aktualizaci a doplnění údajů, pokud se domníváte, že údaje, které o vás vedeme, jsou chybné nebo neúplné.

Právo na výmaz údajů (právo být zapomenut)
Máte právo požadovat výmaz svých údajů, pokud nejsou potřebné pro účel, pro který byly zpracovávány.

Právo na omezení zpracování údajů
Máte právo požadovat omezení zpracování, pokud popíráte přesnost vašich osobních údajů nebo je jejich zpracování protiprávní, ale odmítáte výmaz takových osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů
Pokud jste nám poskytli údaje, jejich zpracování je založeno na souhlasu a provádí se automatizovaně, máte právo od nás získat takové údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci. Bude-li to technicky proveditelné, lze údaje předat i vámi určenému správci.

Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů
Máte právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů. V takovém případě Vaše osobní údaje již nadále nebudeme zpracovávat pro tento účel.

Odvolání souhlasu
Pokud jste nám udělili souhlas, můžete tento souhlas kdykoli odvolat.

Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování
Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování. Neplatí, pokud je rozhodnutí: nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi námi nebo je povoleno právním řádem nebo je založené na Vašem výslovném souhlasu.

Právo obrátit se na dozorový orgán/právní ochrana
Máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Zpřístupnění vašich údajů?

Údaje, které jste nám poskytli, jsou zpřístupněny pouze správci (včetně jeho zaměstnanců a osob v obdobném postavení), a v rozsahu nezbytném pro jejich činnost a zpracovatelům. Zpracování osobních údajů pro nás provádějí pouze zpracovatelé, kteří s námi mají uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a jsou schopni technicky a organizačně zajistit ochranu předávaných údajů. Poskytování našich produktů a služeb nevyžaduje, abychom předávali údaje ke zpracování mimo EU.

Jak zasíláme obchodních sdělení?

Pro označení našich obchodních sdělení a obchodních sdělení třetích stran užíváme označení „obchodní sdělení“ nebo jiné vhodné označení. Naše obchodní sdělení Vám zasíláme jako našemu zákazníkovi nebo na základě vašeho souhlasu. Nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení nám můžete předat prostřednictvím e-mailu nebo telefonního čísla uvedeného výše v tomto dokumentu.

Jak máme zabezpečené zpracování údajů?

Přijali jsme všechna nezbytná opatření k ochraně osobních údajů před neoprávněným přístupem. Uplatňujeme příslušné interní postupy. Používáme moderní bezpečnostní technologie. Ke konkrétní informaci může přistoupit vždy pouze osoba, která dané informace potřebuje pro výkon své činnosti. Naši zaměstnanci (a osoby v obdobném postavení) jsou školeni v oblasti ochrany informací. Stejná povinnost platí i pro naše dodavatele. Naši zaměstnanci a osoby jednající za dodavatele jsou vázání mlčenlivostí.

Závěrečná ustanovení

Vyhrazujeme si právo tyto zásady měnit a doplňovat.

Poslední aktualizace 21.5.2018
DOPORUČIT BYLINNÉ TĚLÍSKO SCARLETT E-MAILEM Scarlett obálka
TOPlist